1. Oferta Sprzedaży

Zapraszam do zapoznania się z ofertą sprzedaży nieruchomości w bardzo atrakcyjnej lokalizacji miasta Białobrzegi.
Nieruchomość położona jest na przeciwko Urzędu Miasta i Gminy Białobrzegi.
Działka o powierzchni 1 750 m2.
Dom o powierzchni ok. 222 m2 (do remontu)
Budynek gospodarczy na terenie działki o powierzchni ok. 85 m2 (do remontu lub wyburzenia).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budynek objęty jest opieką Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków jednak władze gminy deklarują wsparcie dla ewentualnych inwestorów, chcących w sposób zgodny z zaleceniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zagospodarować znajdujący się na działce budynek (strona 100 w Studium Uwarunkowań.

Oferta na stronie exp Poland.

1.1 Działka i jej otoczenie.

Z jednej strony działka przylega do ulicy Krakowskiej. Na przeciwko Rynek Miejski i Urząd Miasta i Gminy Białobrzegi.

 

.   

 

 

 

 

 

 

 

Z drugiej strony działka graniczy z Jeziorem Wschodnim połączonym z rzeką Pilicą. Do działki możliwy jest również dojazd od strony ulicy Cichej.

 

   

 

Opisywana nieruchomość znajduje się na granicy Obszaru chronionego krajobrazu. Obszar objęty formami ochrony przyrody obejmuje 95,8 m2 terenu działki.

 

Pomimo, że nieruchomość znajduje się w odległości kilku metrów od Jeziora Wschodniego uciążliwość związana z możliwością powodzi jest bardzo niska i obejmuje znikomy procent działki. Wynika to m.in. z faktu, że działka jest lekko nachylona.

Strefa prawdopodobieństwa powodzi:
– raz na 10 lat obejmuje: 24,3 m2,
– raz na 100 lat obejmuje 57,3 m2,
– raz na 500 lat obejmuje 114,2 m2.
Dane według raportu OnGeo.

 

2. Opis inwestycyjny.

2.1. Lokalizacja.

Gmina Białobrzegi położona jest w odległości ok. 60 km od Warszawy, w północno-zachodniej części Ziemi Radomskiej. Teren gminy Białobrzegi od północy graniczy z gminami Warka i Promna, od południa z gminami Radzanów i Stara Błotnica, od wschodu z gminą Stromiec i od zachodu z gminą Wyśmierzyce.
Powierzchnia gminy Białobrzegi obejmuje 7 893 ha, w tym miasto Białobrzegi 751 ha. Gmina obejmuje 10 sołectw i 17 miejscowości. 
Na terenie gminy przeważa zabudowa jednorodzinna i zagrodowa przeważnie zlokalizowana wzdłuż dróg gminnych i powiatowych oraz na terenach rolnych w pojedynczych siedliskach rolniczych.
Zabudowa wielorodzinna zlokalizowana jest głównie na terenie miasta Białobrzegi w jego południowej części i składa się z 35 budynków o ilości od 3 od 5 kondygnacji.
Miasto Białobrzegi stanowi główną część gminy.
Układ osadniczy gminy Białobrzegi jest powiązany systemem drogowym, w którym główną rolę odgrywa droga krajowa S7 Warszawa – Białobrzegi – Radom i droga wojewódzka nr 48 Potworów – Wyśmierzyce – Białobrzegi – Głowaczów.
Pozostałe połączenia wsi gminy z Białobrzegami i pomiędzy sobą zapewniają urządzone drogi niższych klas. Na terenie gminy nie nastąpiło znaczne rozproszenie zabudowy, co jest zjawiskiem pozytywnym.

Miasto Białobrzegi funkcjonuje jako lokalny ośrodek obsługi gminy i powiatu z siedzibą władz samorządowych, z ośrodkami opieki zdrowotnej, straży pożarnej, policji, handlu, usług i produkcji oraz infrastruktury technicznej oraz ośrodek obsługi.
Miasto zlokalizowane jest w miarę centralnie do obsługiwanego obszaru i dogodnie skomunikowane systemem drogowym.
Oprócz funkcji obsługi gminy  miasto Białobrzegi pełni funkcję ośrodka obsługi powiatu białobrzeskiego, w skład którego wchodzą gminy: Białobrzegi, Promna, Radzanów, Stara Błotnica, Stromiec i Wyśmierzyce (ogółem 33659 mieszkańców wg stanu na 2015 r. ). 
Miejscowość rozwijała się i rozwija odśrodkowo, początkowo w układzie sieciowym prostokątnym z tendencją kierunkowania zabudowy w stronę południową ze względu na naturalne ograniczenia od strony północnej i zachodniej związane z doliną rzeki Pilicy i Drzewiczki oraz tereny leśne oraz trasę S7 od strony wschodniej

2.2. Potencjał gospodarczy.

Większość znaczących instytucji i przedsiębiorstw, zapewniających miejsca pracy, zlokalizowana jest w mieście Białobrzegi. Przemysł reprezentowany jest głównie przez zakłady przetwórstwa owocowo-warzywnego i zakłady budowlane.  W ostatnich latach udało się pozyskać znaczącego inwestora w oparciu o kapitał zagraniczny włoskiej spółki „Allione”(przetwórstwo owoców). 
Istnieją dalsze możliwości rozwoju funkcji przemysłowej tego typu. Jej rozwój warunkowany jest przede wszystkim faktem położenia gminy na obszarach chronionego krajobrazu, gdzie wszelkie działania muszą być nakierowane na ekologiczne formy gospodarowania (nie powodujące uciążliwości i wykorzystujące ekologiczne metody produkcji żywności, jako podstawy przetwórstwa rolno-spożywczego). 
Stosunkowo dobrze rozwinięta jest sieć usług komercyjnych, wskazująca na dużą aktywność mieszkańców. Położenie gminy przy krajowych szlakach komunikacyjnych, istniejąca infrastruktura i bliskość dużych aglomeracji miejsko-przemysłowych (Warszawa, Łódź, Radom) jest przesłanką do pozytywnego rokowania dalszego rozwoju funkcji usługowych, zwłaszcza wzdłuż dróg nr 7 i 48 oraz obsługi rekreacji i turystyki w oparciu o Pilicę i towarzyszące jej kompleksy leśne. Rozwój funkcji turystycznej będzie stymulowany między innymi wzrostem ogólnego poziomu życia i zamożności, w szczególności dużych ośrodków miejskich, położonych w akceptowanej izochronie dojazdu.

2.3. Rekreacja i turystyka.

Władze gminy i miasta Białobrzegi kładą duży nacisk na rozwój turystki i rekreacji. Inwestorzy w ten obszar gospodarki mogą liczyć na wsparcie władz.
Walory przyrodnicze i krajobrazowe gminy, umożliwiają rozwój turystyki i wypoczynku, zwłaszcza agroturystyki. Ograniczeniem dla rozwoju turystyki na terenie gminy są przede wszystkim braki w bazie noclegowej.
Predyspozycje do rozwoju agroturystyki mają głównie miejscowości w sąsiedztwie doliny rzeki Pilicy,

Aktualnie gmina jest inwestorem budowy amfiteatru i terenów rekreacyjnych wzdłuż brzegu Jeziora Wschodniego.

Budowa Amfiteatru po drugiej stronie Jeziora Wschodniego, na przeciwko oferowanej nieruchomości.

 

Rozwój gminy pod względem turystycznym i wypoczynkowym można osiągnąć poprzez następujące działania kierunkowe:
– dostosowanie obiektów i tras do całorocznego użytkowania,
– stworzenie szlaków atrakcji turystycznych,
– promowanie produkcji i promocji produktów regionalnych.

Komunikacja piesza i rowerowa.

Na terenie miasta i gminy Białobrzegi występują wydzielone ciągi dla ruchu rowerowego o długości ponad 12 km

Ścieżka pieszo-rowerowa położona pomiędzy Jeziorem Wschodnim a oferowaną nieruchomością.

 

2.4. Transport.

Komunikacja samochodowa.

Miasto Białobrzegi jako regionalny ośrodek rozwoju, położone jest przy drodze krajowej ekspresowej nr 7 jest węzłem drogowym, w którym zbiegają się nie tylko droga krajowa (nr 7 i droga krajowa nr 48), ale również niektóre drogi powiatowe (nr 1116W, 1121W i 1126W). Przebieg podstawowych ciągów ulicznych i ich znaczenie w obrębie miasta są konsekwencją istniejących powiązań układu komunikacyjnego z systemem dróg zamiejskich. Droga ekspresowa nr 7 stanowi bezpośrednie połączenie miasta i gminy Białobrzegi z ośrodkiem wojewódzkim, a także z innymi ośrodkami gminnymi i wojewódzkimi, położonymi wzdłuż tej trasy na kierunku północ – południe. Droga krajowa nr 48 zapewnia połączenia z rejonami województwa położonymi na wschód i zachód od gminy Białobrzegi.

Do najważniejszych ciągów komunikacyjnych powiązanych z trasami zamiejskimi należą: – ciąg ul. Krakowskiej, który jest kontynuacją drogi krajowej ekspresowej nr 7 na kierunku północ-południe; – ciąg ulic Kościelnej i Spacerowej będących przedłużeniem drogi krajowej nr 48. Usprawnieniem ruchu tranzytowego na tym kierunku była realizacja ul. Rzemieślniczej, która zapewnia także sprawną obsługę zarówno istniejących jak i projektowanych terenów zabudowy mieszkaniowej; – ul. Żeromskiego (na odcinku od ul. Rzemieślniczej w kierunku południowym) – przedłużenie drogi powiatowej nr 1121W Białobrzegi – Sucha Szlachecka; – ul. Mikowska – przedłużenie drogi powiatowej nr 1126W. Podstawowy układ komunikacyjny miasta, do którego zaliczają się m. in. w/w trasy uzupełnia sieć ulic lokalnych i dojazdowych.

Komunikacja lotnicza.

Na terenie gminy Białobrzegi w sołectwie Brzeska Wola zlokalizowane jest prywatne lądowisko wpisane do ewidencji lądowisk w 2012 roku pod numerem 159. Jest to lądowisko przystosowane do startów i lądowań statków powietrznych w dzień o dopuszczalnej masie startowej MTOM do 5700 kg. W bezpośrednim sąsiedztwie lądowiska na chwilę obecną brak jest poza pasem startowym innej infrastruktury lotniczej.
W odległości ok. 40 km, znajduje się lotnisko Warszawa – Radom.

2.5. Warunki zabudowy.

Zgodnie ze SUiKZP gminy Białobrzegi działka znajduje się w strefie przeznaczonej na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami nieuciążliwymi.

 

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi, w formie:
– zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
– zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami;
– zabudowy usługowej które nie są zaliczane do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych;
– dopuszcza się jako funkcje uzupełniające: usługi sportu i rekreacji, tereny zieleni publicznej i izolacyjnej, drogi, infrastrukturę techniczną.

Standardy i wskaźniki winny być dostosowane do istniejących budynków zlokalizowanych w otoczeniu nowo-realizowanego / przebudowywanego / nadbudowywanego/ rozbudowywanego budynku;
– minimalne wielkości nowo wydzielanych działek budowlanych 800m2 ;
– maksymalna wysokość zabudowy 10m;
– minimalny procent terenów biologicznie czynnych w obszarze przestrzeni publicznej -20%;
– minimalny procent terenów biologicznie czynnych poza obszarem przestrzeni publicznych- 40%
forma noworealizowanych / przebudowywanych / nadbudowywanych / rozbudowywanych budynków powinna zapewniać ich nawiązanie do rozdrobnionej zabudowy małomiasteczkowej;
– usługi preferowane w parterach budynków;
– dopuszcza się miejsca parkingowe w formie placów parkingowych;
– proporcje między funkcjami oraz uszczegółowienie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu powinno być ustalane w planach miejscowych;
– zagospodarowanie terenu w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią zgodnie z przepisami odrębnymi.

Tekst przygotowany na podstawie Raportu On Geo oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białobrzegi z dnia 14.06.2019 roku.

W przypadku dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu: Robert Kandefer tel. 606 17 18 15.